Vergadering van 13 november 2023

Casus 4976 Stichting Visio, verkoop locatie Tussenziel te Haren
Casus 5227 Abrona, diverse reeds gedane verhuringen
Casus 5229 IJsselheem, verhuur gedeelte locatie Engelbertplantsoen 5 te Kampen 
Casus 5452 GGZ Drenthe, loc. Vredenheimseweg 7 te Grolloo
Casus 5480 Xonar, loc. Maria Hoop, Waldfeuchterbaan 8 te Echt
 

Casus 4976 Stichting Visio, verkoop locatie Tussenziel te Haren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koninklijke Visio te Huizen voor de verkoop van het perceel grond kadastraal bekend gemeente Haren, sectie C nummer 3733 groot 5 are en 70 centiare en het woonhuis met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Tussenziel 18,20,22, 9753 EL Haren, kadastraal bekend gemeente Haren, sectie C nummer 3172, groot 18 are en 31 centiare tegen een verkoopprijs van € 1.250.000,- k.k. aan Stichting Wooninitiatief Fundament te Blijham, waarbij tevens is overeengekomen dat Stichting Wooninitiatief Fundament te Blijham het verkochte doorverkoopt aan Stichting Woonborg te Vries onder gelijke voorwaarden en condities als de verkoop van Stichting Koninklijke Visio aan Stichting Wooninitiatief Fundament en Stichting Koninklijke Visio het verkochte rechtstreeks levert aan Stichting Woonborg.

Casus 5227 Abrona, diverse reeds gedane verhuringen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona, gevestigd te Huis ter Heide, voor de verhuring van een bedrijfsruimte van circa 114 m2 vvo in het gebouw aan de Oud Loosdrechtsedijk 234 te Loosdrecht, aan BQ Solutions, gevestigd te Loosdrecht, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 29.640,- per jaar exclusief btw, met huuringangsdatum per 1 juni 2023 met een huurtermijn van 5 jaar en eindigend op 31 mei 2028, met de optie om behoudens opzegging de huurovereenkomst met een periode van 5 jaar te verlengen, derhalve tot en met 1 juni 2033, en vervolgens voort te zetten voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 juni wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex en voor het eerst per 1 juni 2024;
  2. ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Abrona, gevestigd te Huis ter Heide van een ruimte van circa 114 m2 vvo in het gebouw aan de Oud Loosdrechtsedijk 234 te Loosdrecht, aan BQ Solutions, gevestigd te Loosdrecht, tegen een in rekening gebrachte huurprijs van € 9000,- per jaar, vanwege de beëindiging van de daaraan ten grondslag liggende en voorgaande huurovereenkomsten. 

Casus 5229 IJsselheem, verhuur gedeelte locatie Engelbertplantsoen 5 te Kampen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IJsselheem, gevestigd te Kampen, voor de gedeeltelijke verhuur van de bedrijfsruimte, gelegen aan het Engelbertplantsoen 5 te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie N, nummer 1047, betreffende 15 appartementen en circa 89,2 m2 algemene bedrijfsruimte aan PGVZ B.V, gevestigd te Kampen, tegen een aanvangshuur van € 131.703,29 vrijgesteld van btw, ingaande op de opleverdatum, naar verwachting 1 maart 2025, voor een periode van 15 jaren tot en met 28 februari 2040, met mogelijke verlengperioden van telkens 5 jaar, jaarlijks te indexeren met de CPI index alle huishoudens, voor het eerst op 1 januari 2024. In afwijking hiervan wordt de huurprijs van het gedeelte van het verhuurde dat bestaat uit huurwoningen herzien conform het Rijksbeleid ter zake verhuur van woningen. 

Casus 5452 GGZ Drenthe, loc. Vredenheimseweg 7 te Grolloo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Vredenheimseweg 7 te Grolloo, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie U, nummer 800, groot 47.780 m², aan R.H. en M.K. te R. voor een bedrag van € 900.000,- k.k.

Casus 5480 Xonar, loc. Maria Hoop, Waldfeuchterbaan 8 te Echt

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Xonar te Maastricht, voor de verkoop van de eigendom van een perceel bosgrond met daarop staande opstallen aan de Waldfeuchterbaan 8 te Maria Hoop, kadastraal bekend: gemeente Echt, sectie X, nummer 188, groot 5 hectare en dertig are, tegen een prijs van € 145.000,- k.k. inclusief roerende zaken, aan de heer E.C. te E.