Vergadering van 17 oktober 2023

Casus 5121 GGz Centraal, verkoop Wissel en bouwperceel te Ermelo
Casus 5459 Triade, vervreemding diverse locaties

Casus 5121 GGz Centraal, verkoop Wissel en bouwperceel te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort, voor de verkoop van een perceel grond met daarop gerealiseerde opstallen, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie G, nummer 4352, ter grootte van circa 2666 m2 en een perceel onbebouwde grond, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie G, nummer 4351 ter grootte van circa 1254 m2, aan Loostad Vastgoed Ontwikkeling B.V. te Rijssen tegen een totale prijs van €1.484.240,- k.k.;
  2. dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub b en c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de in de overeenkomst d.d. 29 september 2023 opgenomen vestiging van een opstalrecht voor aanwezige kabels en leidingen.

Casus 5459 Triade, vervreemding diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Triade-Vitree te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van de schuren met ondergrond en omliggende grond nabij Espelerweg 10-2 te Emmeloord, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie AX, nummer 129, groot zevenentwintig are en vier centiare aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V. te Nijmegen, tegen een koopsom van € 25.000,- k.k.