Vergadering van 18 april 2023

Casus 3014 WilgaerdenLeekerweideGroep, Dampten 16 te Hoorn
Casus 4498 Treant Zorggroep, loc. Olden Kinholt te Hoogeveen
Casus 5075 Abrona, verkoop Melkweg 2-4 te Huis ter Heide
Casus 5159 Spaarne Gasthuis, Haarlem II, sectie Q te Haarlem

Casus 3014 WilgaerdenLeekerweideGroep, Dampten 16 te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de gesloten koopovereenkomst d.d. 2 juli 2014 met betrekking tot de verkoop van dagbestedingslocatie De Makerij, gelegen aan de Dampten 16 te Hoorn, kadastraal bekend Hoorn, sectie C, nummer 2813, groot 34 are en 23 centiare aan de gemeente Hoorn te Hoorn, onder verkrijging van de locatie Dampten 28, kadastraal bekend Hoorn, sectie C, nummer 3466, betreffende 44 are en 73 centiare (op basis van de leveringsakte d.d. 6 oktober 2014) van de gemeente Hoorn, zonder de verplichting tot het doen van een toegift, alsmede de betaling door de gemeente van de ter plaatse te realiseren vervangende nieuwbouw in opdracht van en voor Leekerweide op basis van het overeengekomen bouwplan met bijbehorende stichtingskosten.

Casus 4498 Treant Zorggroep, loc. Olden Kinholt te Hoogeveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Treant Care, gevestigd te Hoogeveen, voor de verkoop van het perceel plaatselijk bekend Kemperstraat 2 te 7901 CB Hoogeveen, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen, sectie O, nummer 9001, groot 90 are en 90 centiare, aan Stichting Woonconcept gevestigd te Meppel, tegen een prijs van € 1,- k.k., waarbij het uitgangspunt is om circa 30 sociale huurwoningen te realiseren, en waarbij partijen een regeling voor verdeling van de meerwaarde bij realisatie van alternatieve bestemmingen zijn overeengekomen zodat de winst tussen koper en verkoper wordt gedeeld.

Casus 5075 Abrona, verkoop Melkweg 2-4 te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide, voor de verkoop van het kinderdagverblijf met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren aan de Melkweg 2-4, 3712 BH te Huis ter Heide, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie C, nummer 1960, groot ca. 17a 71a, tegen een prijs van € 1.143.897,- k.k. aan Spectrum Unlimited B.V. te Amsterdam.

Casus 5159 Spaarne Gasthuis, Haarlem II, sectie Q te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Spaarne Gasthuis te Hoofddorp voor de verkoop via grondruil met Stichting Pré Wonen te Velserbroek, waarbij Stichting Spaarne Gasthuis het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Haarlem Q 3093 (gedeeltelijk), groot 852 m2, met bouwverplichting voor 50 sociale woningen voor een prijs van € 1,- en het gebruiksrecht voor Pré Wonen van 25 parkeerplaatsen ruilt tegen het perceel grond in eigendom van Stichting Pré Wonen te Velserbroek, kadastraal bekend gemeente Haarlem Q1473 (gedeeltelijk), groot 1440 m2,en een investeringsbijdrage van € 5753,- per parkeerplaats voor maximaal 25 gebouwde parkeerplaatsen en een vergoeding van de exploitatiekosten van € 7000 -, per jaar voor 20 parkeerplaatsen (prijspeil 1 januari 2022 voor een periode van 40 jaar, met jaarlijkse indexatie op basis van de consumentenprijsindex), zonder verdere verrekening;
  2. dat op grond van artikel 14 lid 1 sub c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken voor de vervreemding van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Haarlem Q nummer 3094, groot 258 m2, aan de gemeente Haarlem voor het inrichten van openbare ruimte geen goedkeuring nodig is.