Vergadering van 18 december 2023

Casus 4637 Haga Ziekenhuis, loc. Sportlaan te Den Haag
Casus 4990 en 4229 De Hoop, loc. Kuiltjesweg 31/45/55 & Stoppelbergweg te Beekbergen
Casus 5211 InteraktContour, woonlocatie de Burcht te Almelo
Casus 5244 Pro Persona, verkoop locatie Terrein Klomperweg 175 Lunteren
Casus 5247 Careyn, Hoofdweg 1 te Mijdrecht
Casus 5279 Oktober, loc. Wielewaal 10 (kavel 12 bungalows) te Bladel
Casus 5292 Pro Persona, verhuur gebouw Bloesem te Nijmegen
Casus 5423 Alliade, Bouriciuslaan 37-39 te Drachten
Casus 5429 GGZ Oost Brabant, nalevering percelen grond te Rosmalen
Casus 5522 Alliade, Ame 26-30 te Drachten

Casus 4637 Haga Ziekenhuis, loc. Sportlaan te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting HagaZiekenhuis gevestigd te Den Haag voor de verkoop van haar recht van erfpacht uitgegeven door de gemeente Den Haag met de rechten van de erfpachter op het daarop gestichte gebouw met toebehoren, plaatselijk bekend Sportlaan 598 en 600, en Fahrenheitstraat 712 en 714 te Den Haag, kadastraal bekend als gemeente ’s Gravenhage, sectie AN, nummer 5027, groot 33.612 m2, aan de gemeente Den Haag gevestigd te Den Haag, tegen een prijs van € 13.000.000,- k.k., met dien verstande dat een nader vast te stellen bedrag aan saneringskosten alsmede achterstallige canonbetalingen en in verband hiermee gemaakte buitenrechtelijke kosten alsmede vorderingen van de koper op de verkoper op grond van op het verkochte uitgevoerde aanschrijvingen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling met de koopprijs kunnen worden verrekend dan wel op de koopprijs in mindering kunnen worden gebracht.

Casus 4990 en 4229 De Hoop, loc. Kuiltjesweg 31/45/55 & Stoppelbergweg te Beekbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hoop, gevestigd te Dordrecht, voor de verkoop van de percelen grond met opstallen, woning, bosgrond, plaatselijk bekend als Kuiltjesweg 31 en 55 te Beekbergen, kadastraal bekend als:
•    gemeente Beekbergen, sectie L, nummer 3202, groot 51.145 m2; 
•    gemeente Beekbergen, sectie L, nummer 2475, groot 14.250 m2;
•    gemeente Beekbergen, sectie L, nummer 3185, groot 19.680 m2,

voor een koopsom van € 1.859.000,- k.k. aan Wieap Beheer B.V te Apeldoorn;

2.    dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken, geen goedkeuring nodig is voor de erfdienstbaarheid van weg voor toegang tot het verkochte en het plaatsen van ondergrondse kabels en leidingen en overige infrastructuur.

Casus 5211 InteraktContour, woonlocatie de Burcht te Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Interaktcontour groep voor de verhuur van totaal 9 woonunits, een algemene ruimte, de technische ruimte en een wasruimte in het gebouw gelegen aan de Burcht 80 te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie M, nummer 1390 ter grootte van in totaal circa 3318 m2, ingaande op 22 december 2023 voor een periode van minimaal 2 jaar en loopt tot 30 december 2025 en aansluitend voort te zetten voor onbepaalde tijd, jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2025 te worden aangepast overeenkomstig de CPI alle huishoudens (2006=100), aan Woningstichting Sint Joseph Almelo, tegen een kale aanvangshuurprijs van jaarlijks € 60.000,-, vrij van btw.

Casus 5244 Pro Persona, verkoop locatie Terrein Klomperweg 175 Lunteren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona, GGZ, gevestigd te Renkum, voor de verkoop van percelen grond met de daarop gestichte opstallen, plaatselijk bekend Klomperweg 175 A tot en met E te Lunteren, kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie C, nummers 2771, 3211, 3214, 4210 en 4211, gezamenlijk groot 49.248 m2, aan de gemeente Ede te Ede tegen een koopsom van € 7.000.123,- k.k.

Casus 5247 Careyn, Hoofdweg 1 te Mijdrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de navolgende huurovereenkomsten:

  • Huurovereenkomst d.d. 24-05-2005 en 6-6-2005 tussen Stichting Zuwe Zorg (thans Stichting Careyn te Schiedam) en Huisartsen E.W. Thurkow en P. Koopmans te Mijdrecht voor de verhuur van 178 m2 bvo bedrijfsruimte in het gebouw op de locatie Hoofdweg 1 te Mijdrecht voor een daadwerkelijk in rekening gebrachte kale jaarhuurprijs per 1 januari 2023 van € 208,60/m2 vvo.
  • Huurovereenkomst d.d. 1-7-2014 tussen Stichting Careyn te Schiedam en GGD Midden Nederland te Zeist voor de verhuur van 240 m2 bvo bedrijfsruimte in het gebouw op de locatie Hoofdweg 1 te Mijdrecht voor een daadwerkelijk in rekening gebrachte kale jaarhuurprijs per 1 januari 2023 van € 167,86/m2 vvo.
  • Huurovereenkomst d.d. 6-1-2016, 14-12-2015 en 16-12-2015, tussen Stichting Careyn te Schiedam en Tandartsenpraktijk Mijdrecht te Mijdrecht voor de verhuur van 176 m2 bvo bedrijfsruimte in het gebouw op de locatie Hoofdweg 1 te Mijdrecht voor een daadwerkelijk in rekening gebrachte kale jaarhuurprijs per 1 januari 2023 van € 162,24/m2 vvo. 
  • Huurovereenkomst d.d. 1-12-2015 en 27-1-2016, tussen Stichting Careyn te Schiedam en Stichting Kwadraad te Gouda, voor de verhuur van 119 m2 bvo bedrijfsruimte in het gebouw op de locatie Hoofdweg 1 te Mijdrecht voor een daadwerkelijk in rekening gebrachte jaarhuurprijs per juni 2023 van € 175,78/m2 vvo inclusief servicekosten, met dien verstande dat Stichting Careyn te Schiedam gebruik maakt van de eerstvolgende contractuele mogelijkheid om een marktconforme huurprijs af te spreken die in overeenstemming zal zijn met de hoogste taxatiewaarde, dan wel het aantal verhuurde m2 bruto vloeroppervlakte terug te brengen naar maximaal 100 m2 bvo, waarmee in dat geval besloten kan worden dat op grond van artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor deze verhuring. 

Casus 5279 Oktober, loc. Wielewaal 10 (kavel 12 bungalows) te Bladel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Oktober, gevestigd te Bladel, voor de verkoop van een (nieuw te vormen) perceel grond totaal groot circa 2865 m2, bestaande uit de percelen kadastraal bekend gemeente Bladel, sectie G, nummer 5828 (deels), groot circa 2719 m2 en delen van het perceel kadastraal bekend gemeente Bladel, sectie G, nummer 5827, groot circa 100 m2 en circa 46 m2, aan Areven Vastgoed B.V. gevestigd te Eersel en Bouwbedrijf Van Schijndel B.V. gevestigd te Geffen, tegen een prijs van € 1.657.666,- k.k.;
  2. dat er op grond van artikel 18 lid 2 WTZi jo. artikel 14 lid 1 sub c van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken van het College sanering geen goedkeuring vereist is voor de verkoop door Stichting Oktober, gevestigd te Bladel, van circa 451 m2 grond, kadastraal bekend gemeente Bladel, sectie G, nummer 5828 (deels), aan de gemeente Bladel, gevestigd te Bladel, in het kader van een grondruil.

Casus 5292 Pro Persona, verhuur gebouw Bloesem te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona, gevestigd te Wolfheze, voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Nijmeegsebaan 63 te Nijmegen, kadastraal bekend: gemeente Hatert, sectie B, nummer 4626, groot circa 982 m2 bvo en de aansluitende tuin, groot 845 m2, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 116.858,- vrijgesteld van btw, ingaande 1 januari 2024, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren voor het eerst per 1 januari 2025 met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2006=100; voor een periode van 5 jaar met mogelijkheid van verlenging van telkens 5 jaar aan Woonzorgnet B.V., gevestigd te Renkum.

Casus 5423 Alliade, Bouriciuslaan 37-39 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van de onroerende zaak plaatselijk bekend Bouriciuslaan 37-39 te 9203 PB Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie C, nummer 10196, groot 1137 m2, aan de heer G.B., woonachtig te B., of een nader te benoemen/nog op te richten (project)entiteit, tegen een prijs van € 610.000 k.k.

Casus 5429 GGZ Oost Brabant, nalevering percelen grond te Rosmalen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant, gevestigd te Boekel, voor de verkoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nummers 3080 (deels) en 3020 en sectie E nummer 5402, groot respectievelijk circa 1341 m2, circa 644 m2 en circa 61 m2, aan VOF Land van Coudewater gevestigd te ’s Hertogenbosch, tegen de prijzen voor de drie percelen van respectievelijk € 10.000,- k.k., € 1000,- k.k. en € 100,- k.k.

Casus 5522 Alliade, Ame 26-30 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van de onroerende zaak plaatselijk bekend Ame 26, 28 en 30 te 9204 EW Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie D, nummers 2131 en 3032, groot respectievelijk 353 m2 en 157 m2, alsmede het 3/6e onverdeeld aandeel in het voetpad, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie D, nummer 1925, groot 27 m2, aan Adrem Zorggroep B.V. gevestigd te Drachten, tegen een prijs van € 625.000 k.k.