Vergadering van 19 september 2023

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 4882 Careyn, Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk
Casus 5042 Gors, verkoop Edisonstraat 2 te Terneuzen 
Casus 5496 ZGT, Verhuur deel van ziekenhuislocatie Geerdinksweg 141 te Hengelo 
Casus 5513 Espria, verhuur 10 woonruimten te Zaandam

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.
1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 30, omvattende:
a.    Het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 112 te Goes;
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 51, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 127, omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:
Mevr. J.V. te G. tegen een bedrag van €103.764,49 VON;

B.
1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 40, omvattende:
a.    Het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 130 te Goes;
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 54, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 130, omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan 
Dhr. A. W. en Mevr. T. W. te G. tegen een bedrag van €116.096,31 VON;

C.
1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 41, omvattende:
a.    Het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 132 te Goes;
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 55, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 131, omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:
Dhr. J.D. te G. tegen een bedrag van €106.230,85 VON;

D.
1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 15, omvattende:
a.    Het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 70 te Goes;
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 69, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 115, omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:
Mevr. J.D. te G. tegen een bedrag van €108.697,22 VON.

Casus 4882 Careyn, Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

1.    niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst, getekend op d.d. 1 februari 2012, voor de verhuur aan Kinderdagverblijf Topkids B.V. te Soest van bedrijfsruimte gelegen aan de Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk tegen een huurprijs van € 34.000,- (prijspeil 2012) ,- per jaar excl BTW en servicekosten, waarbij de huurovereenkomst is aangegaan per 1 april 2012, voor de duur van 2 jaar, zodoende tot en met 31 maart 2014, en voort te zetten voor een aansluitende periode van 5 jaar en daarna voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren per 1 april en voor het eerst op 1 april 2013 conform het CPI;
2.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn te Delft, voor de verkoop in verhuurde staat van het perceel grond met daarop gelegen opstallen met toe- en aanbehoren aan de Prinses Marijkelaan 45 en 45 a te Maartensdijk, kadastraal bekend: gemeente Maartensdijk, sectie B, nummers 1679 en 1680, groot ca. 3 a 81 ca en 17 ca, tegen een verkoopprijs van € 545.000,- k.k. aan kopers:

- D.J. Balacenko Beheer B.V. te Haarlem
- Stratton Oakmont B.V. te Amsterdam
- Axe Capital B.V. te Utrecht

en/of nader te noemen meester BeylieCenko B.V.

Casus 5042 Gors, verkoop Edisonstraat 2 te Terneuzen

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    de goedkeuring d.d. 4 april 2023 met kenmerk DvG/ctw/2023/161 in te trekken; 
2.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gors te Goes, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met schoolgebouw en verdere aanhorigheden aan de Edisonstraat 2, 4532 LM te Terneuzen, kadastraal bekend: gemeente Terneuzen, sectie E, nummer 2682, groot ca. 12a 85a, tegen een prijs van € 306.000,- k.k. aan de heer S.V. en mevrouw E.H. te B.

Casus 5496 ZGT, Verhuur deel van ziekenhuislocatie Geerdinksweg 141 te Hengelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo voor de verhuur van 197,28 m2 bedrijfsruimte en het aangrenzende dakterras te grootte van 96,44 m2 in het nieuw te realiseren bouwdeel C1 van het ziekenhuis aan de Geerdinksweg 141 te 7555 DL Hengelo, kadastraal bekend: gemeente Hengelo, sectie L, nummers 1688 (ged.) en 2069 (ged.), tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 39.500,- vrijgesteld van BTW, jaarlijks per op de eerste dag van de eerst volgende kalendermaand voor het eerst met ingang van 1  jaar na de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na oplevering van het gehuurde, te indexeren overeenkomstig de CPI alle huishoudens (2006=100); voor een periode van 20 jaren met verlengmogelijkheden van telkenmale 5 jaren, ingaande zodra het casco gereed is en opgeleverd aan huurder Orthopedisch Centrum Oost-Nederland B.V. te Hengelo.

Casus 5513 Espria, verhuur 10 woonruimten te Zaandam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Evean Zorg, gevestigd te Purmerend, voor de verhuur van 10 wooneenheden (bestaande uit 10 woningen, waarvan 9 in gebruik als appartement en 1 appartement als woonkamer) in woonzorgcomplex Westerwatering, Elsbroekplantsoen 1 te Zaandam, aan Prinsenstichting te Utrecht, voor een kale huurprijs van € 71.545,20 per jaar (exclusief energie- en servicekosten), de huur ingaande op 15 oktober 2023 of zoveel eerder als partijen tezamen overeenkomen voor een periode van 9 maanden en loopt tot en met 15 juli 2024.