Vergadering van 21 februari 2023

Casus 3507 Maasduinen, verkoop (deel) Vossenberg te Kaatsheuvel
Casus 4615 Land van Horne, grondruil met Sint Jans Gasthuis te Weert 
Casus 5106 GGZ Drenthe, verlenging verhuur Beilerstraat 38 te Assen
Casus 5319 Streekziekenhuis Koningin Beatrix, verhuur deel bedrijfsruimte locatie Beatrixpark 1 te Winterswijk
Casus 5360 Emergis, verhuur Oostmolenweg 83 te Kloetinge 
Casus 5389 Mutsaersstichting, recht van erfpacht en opstal De Wijnberg te Venlo

Casus 3507 Maasduinen, verkoop (deel) Vossenberg te Kaatsheuvel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Elde Maasduinen te Boxtel, voor de verkoop van de percelen grond bestaande uit perceel 2 voor de bouw van 38 sociale huurappartementen en perceel 3 voor de bouw van 29 sociale huurappartementen, gelegen te Kaatsheuvel aan de Antoniusstraat 1, kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie L, nummer 2987, met een oppervlakte van circa 2910 m2, aan Stichting Casade te Waalwijk, tegen een prijs van € 1.505.500,- (exclusief btw).

Casus 4615 Land van Horne, grondruil met Sint Jans Gasthuis te Weert

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting voor verpleeg-, verzorgings- en woonfaciliteiten Land van Horne te Weert voor de vervreemding van het perceel grond met opstallen aan de Boerhaavestraat 28, 6001 AW te Weert, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie S, nummer 6112, groot 5a 55 ca, met een waarde van € 43.600,- dat wordt geëeffectueerd door het perceel te ruilen met een perceel grond met opstallen aan de Vogelsbleek 5, 6001 BE te Weert, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie S, nummer 6114, groot 5a 55ca met een waarde van € 43.600,- zijnde een gedeelte belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netbeheer B.V. te Rotterdam, met Stichting voor Medische en Verpleegkundige Zorgverlening St. Jans Gasthuis te Weert;
  2. dat conform artikel 14 lid 3 sub B er geen goedkeuring noodzakelijk is voor het vestigen van nieuwe erfdienstbaarheden ten behoeve van toegang tot voormelde percelen.

Casus 5106 GGZ Drenthe, verlenging verhuur Beilerstraat 38 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. het goedkeuringsbesluit d.d. 22 november 2022 met kenmerk SdG/ctw/2022/639 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van ca. 6812 m² bvo bedrijfsruimte, ter plaatse bekend als de Boshof verzorgingshuis, gelegen aan de Beilerstraat 38 te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie I, nummer 13.901, groot 9260 m², aan Stichting Icare te Meppel, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 314.000,- per jaar exclusief energie- en servicekosten en btw met ingangsdatum 1 januari 2021 met een looptijd van 6 jaar tot en met 31 december 2026. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.


Casus 5319 Streekziekenhuis Koningin Beatrix, verhuur deel bedrijfsruimte locatie Beatrixpark 1 te Winterswijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek te Winterswijk voor de verhuur van ca. 379,80 m2 vvo (circa 420 m2 bvo) bedrijfsruimte op de locatie Beatrixpark 1 te Winterswijk, met medegebruik van gangen en sanitaire voorzieningen aan Elyse Holding B.V te Oss voor het uitsluitend gebruik als nier-kliniek, tegen een kale jaarhuur die omzetafhankelijk is op basis van een afgesproken omzetstaffel per week:
tot € 11.000,-                     jaarhuur tot € 64.064,-
van € 11.001,- tot € 14.000,-            jaarhuur tot € 83.720,-
van € 14.001,- tot € 21.000,-            jaarhuur tot € 131.040.-
van € 21.001,- tot € 28.000,-            jaarhuur tot € 182.000,-
van € 28.001,- tot € 35.000,-            jaarhuur tot € 236.600,-
 vanaf € 35.001,-                jaarhuur vanaf € 245.707,-

De jaarhuur is exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum 1 maart 2023 met een looptijd tot 1 maart 2038 met daarna verlengperioden van telkenmale 1 jaar. 

Casus 5360 Emergis, verhuur Oostmolenweg 83 te Kloetinge

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Emergis te Kloetinge voor de verhuur van de bedrijfsruimte aan de Oostmolenweg 83, 4481 PM te Kloetinge groot ca. 346 m2 bvo, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 34.600,- exclusief btw en jaarlijks per 1 oktober te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) reeks alle huishoudens, voor een periode van 5 jaren met verlengperioden van telkenmale 5 jaren, ingaande per 1 oktober 2022 aan Stichting Ozeo te Middelburg.

Casus 5389 Mutsaersstichting, recht van erfpacht en opstal De Wijnberg te Venlo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mutsaersstichting gevestigd te Venlo, voor het vestigen van een recht van opstal op een perceel grond voor de bouw van een schoolgebouw, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie D, nummer 8378 en groot circa 3496 m2 ten behoeve van Stichting Onderwijsstichting De Wijnberg te Venlo tegen een eenmalige retributie van € 1,- excl. btw;
  2. dat ingevolge artikel 18 lid 2 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring is vereist voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg ten laste van gedeelten van het dienend erf ten behoeve van de onroerende zaak en de opstallen.