Vergadering van 22 augustus 2023

Casus 5007 Medisch Centrum Leeuwarden, verlengen en uitbreiden erfpacht-overeenkomst
Casus 5434 Alliade, Moskampweg 1 te Oosterwolde
Casus 5456 Mijzo, verhuur van locatie Buurstede 17 te Oosterhout
Casus 5459, 5390 en 4839 Triade, vervreemding diverse locaties 
Casus 5482 GGZ Drenthe, verhuur Pelikaanstraat 2a te Assen

Casus 5007 Medisch Centrum Leeuwarden, verlengen en uitbreiden erfpacht-overeenkomst

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Medisch Centrum Leeuwarden B.V. te Leeuwarden voor het verlengen (Registergoed I) en uitbreiden (Registergoed II) van het recht op erfpacht op het:
-    Registergoed I: perceel grond met opstallen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Harlingen, Achlumerdijk 2a, kadastraal bekend als gemeente Harlingen sectie B, nummer 3375, groot 289 m2 en;
-    Registergoed II: het perceel grond met opstallen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Harlingen, Achlumerdijk 2a, kadastraal bekend als gemeente Harlingen sectie B, nummer 4659, groot 74 m2 
aan de heer J.H. te A. en de heer C.B. te H. eindigend op 24 april 2052 tegen een jaarlijkse canon van € 1900,- voor het eerst te voldoen op de datum van ondertekening van de definitieve akte voor het kalenderjaar 2023 en vervolgens jaarlijks uiterlijk op 31 december, voor het eerst op 31 december 2024.
2.    dat ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 3 sub b jo. artikel 14 lid 4 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring is vereist voor de te vestigen erfdienstbaarheid van kabels en leidingen verband houdend met de verlenging en uitbreiding van het recht op erfpacht genoemd onder 1.

Casus 5434 Alliade, Moskampweg 1 te Oosterwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van de onroerende zaak plaatselijk bekend Moskampweg 1 te 9431 GB Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde sectie C, nummer 6115, groot 1741 vierkante meter, aan de gemeente Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde, tegen een prijs van € 510.000 k.k.

Casus 5456 Mijzo, verhuur van locatie Buurstede 17 te Oosterhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mijzo, gevestigd te Waalwijk, voor de verhuring van 976 m2 vvo van de locatie plaatselijk bekend Buurstede 17 te 4904 PX Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 5215, aan Stichting Egala Zorg, gevestigd te Breda, tegen een huurprijs van € 106.500,- per jaar, de huurperiode in te gaan op 4 oktober 2023 met een looptijd van 25 maanden, de huurprijs jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2024, te indexeren volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 5459, 5390 en 4839 Triade, vervreemding diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

Goedkeuring te verlenen aan Stichting Triade-Vitree te Lelystad voor de verkoop van:
- de eigendom van de woonboerderij met kantoor, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Espelerweg 10 2 te Emmeloord, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie AX, nummer 130, groot dertig are eenentwintig centiare;
- de eigendom van de woning cum annexis, plaatselijk bekend Prof. ter Veenstraat 25 te Emmeloord, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, nummer 3447, groot drieëntwintig are achtendertig centiare;
- de eigendom van het huis en erf, plaatselijk bekend Vloeddijk 14 te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummer 16019, groot tien are zesenzeventig centiare;
-  de eigendom van de woningen met verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Schoener 11 2 tot en met 11 10 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie O, nummer 2628, groot vijftien are vijftig centiare;

aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V. te Nijmegen, tegen een koopsom van in totaal € 10.151.000,- k.k., met dien verstande dat dit bedrag mede de verkoopwaarde omvat van objecten die niet onder het toezicht vallen van College sanering.

2.    het besluit d.d. 17 mei 2023, kenmerk SdG/ctw/2023/241 over de goedkeuringseis voor het onderdeel Tallinnstraat 25 te Lelystad in te trekken, waarbij de goedkeuringseis voor de overige onderdelen onverkort van toepassing blijft.

Casus 5482 GGZ Drenthe, verhuur Pelikaanstraat 2a te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van circa 817 m² bedrijfsruimte, gelegen aan de Pelikaanstraat 2a te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie V, nummer 436 (gedeeltelijk) aan Stichting WerkPro te Groningen, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 89.870,- per jaar exclusief energie- en servicekosten zonder btw, met ingangsdatum 1 september 2023 voor een periode van 5 jaar tot 1 september 2028 met de optie tot verlenging van aansluitende perioden van telkenmale 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en met ingang van 1 januari 2025 geïndexeerd volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.