Vergadering van 24 januari 2023

Casus 3877 GGz Centraal, herontwikkeling terrein Veldwijk te Ermelo

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartement loc. Gasthuis te Goes

Casus 5147 Stichting IPSE de Bruggen, verkoop locatie Swadenburgerdam 18 t/m 26 te Zwammerdam

Casus 5207 Abrona, loc. Ghanadreef 2a te Utrecht

Casus 5227 Abrona, reeds gedane verhuringen te Huis ter Heide

Casus 5375 Prisma, loc. Hobokenstraat 229 te Breda

Casus 5376 Prisma, loc. Groene Woud 208 te Breda

Casus 5392 Gelre Ziekenhuizen, John F. Kennedylaan 32 te Apeldoorn

Casus 3877 GGz Centraal, herontwikkeling terrein Veldwijk te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort, voor de verkoop van een perceel onbebouwde grond gelegen tussen de Oude Nijkerkerweg, Horstenweg, de Klinkertlaan en Van Asch van Wijklaan, uitmakende een aaneengesloten gedeelte ter grootte van circa 43.257 m2 van de percelen kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie G, nummers 4149, 4153 en 4163 en het perceel kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6512, zijnde die gedeelten die in de bijlagen van de aangeleverde overeenkomst d.d. 16 december 2022 niet met een groene arcering zijn aangegeven, met uitzondering van het terrein van het kinderdagverblijf dat met een rode arcering is aangegeven, aan Slingerpark BV te Garderen, tegen een prijs van € 7.400.000,- excl. btw;
  2. dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub b en c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de in de overeenkomst d.d. 16 december 2022 opgenomen vestiging van twee opstalrechten voor het plaatsen van een reinwaterkelder respectievelijk een hoofdriool, alsmede het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van gedeelten van percelen om te komen van en te gaan naar het heersend erf vanaf de openbare weg.

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartement loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 2632, appartementsindex 35, omvattende:

a.    het éénhonderdvijfenzestigste/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (165/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde en vijfde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitslaan 38 te Goes;

2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 2632 appartementsindex 77, omvattende:

a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als Kievitslaan;

3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 2632, appartementsindex 101, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
    aan de heer M.M. en mevrouw D.M. te K., tegen een bedrag van €159.180,- v.o.n.

Casus 5147 Stichting IPSE de Bruggen, verkoop locatie Swadenburgerdam 18 t/m 26 te Zwammerdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IPSE de Bruggen te Alphen aan den Rijn, voor de verkoop van de diverse opstallen met ondergrond erf/tuin aan de Swadenburgerdam 18 tot en met 26 te Zwammerdam, kadastraal bekend: gemeente Alphen aan den Rijn, sectie F, nummer 3729, groot ca. 2120 m2, tegen een prijs van € 1.071.400,- k.k. aan E&M Vastgoed B.V. te Apeldoorn.

Casus 5207 Abrona, loc. Ghanadreef 2a te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 21 januari 2016 tussen Stichting Abrona te Huis ter Heide en Stichting Al-Amal te Utrecht voor de verhuur van bedrijfsruimte groot 237 m2 vvo gelegen in het gebouw op de locatie Ghanadreef 2A te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie F, nummer 928, tegen een aanvangshuur van € 28.328,52,- per jaar vrij van btw (€ 120,-/m2 vvo vrij van btw), huuringangsdatum 1 januari 2021, voor de duur van 1 jaar en eindigend op 31 december 2021;
  2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 8 juni 2016 tussen Stichting Abrona te Huis ter Heide met Stichting Tussenvoorziening te Utrecht voor een bedrijfsruimte, groot 214 m2 vvo, gelegen aan de Ghanadreef 2A te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie F, nummer 928, tegen een aanvangshuur van € 23.739,- per jaar vrij van btw (€ 111,-/m2 vvo vrij van btw), huuringangsdatum 1 januari 2015, voor de duur van 1 jaar en eindigend op 31 december 2015;
  3. op grond van artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken te besluiten dat geen goedkeuring nodig is voor de verhuur van 33 m2 bedrijfsruimte op de locatie de locatie Ghanadreef 2A te Utrecht.


Casus 5227 Abrona, reeds gedane verhuringen te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 2 september 2015 en de daarop volgende huurovereenkomsten (laatste van 10 juni 2021) met een verlenging van de huurtermijn met telkens 1 jaar tussen Stichting Abrona te Huis ter Heide en Stichting Accurato te Huis ter Heide van een gedeelte van de begane grond, grootte 134 m2 vvo (per 1 juli 2022) in het gebouw op de locatie Sterrenberglaan 4 te Huis ter Heide, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie C, nummer 1437 (ged), tegen een huurprijs van € 11.433,- vrij van btw (huuringangsdatum 1 januari 2015), en op basis van indexering van € 12.427,- vrij van btw per 1 januari 2022met dien verstande dat de instelling vanaf 1 juli 2022 bij de berekening van de huurprijs de daadwerkelijk overeengekomen indexering in de huurovereenkomst aanhoudt.

Casus 5375 Prisma, loc. Hobokenstraat 229 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor de verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping met berging in de onderbouw en bijbehorende zaken, plaatselijk bekend Hobokenstraat 229 te 4826 EC Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3454, appartementsindex 29, aan V.B. te B. tegen een prijs van € 240.000,-k.k.

Casus 5376 Prisma, loc. Groene Woud 208 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor de verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning met tuin, gelegen op de begane grond en een berging in de kelder, plaatselijk bekend Groene Woud 208 te 4834 BG Breda, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie I, complexaanduiding 10124, appartementsindex 3, aan S.D. te B. tegen een prijs van € 240.000,-k.k.


Casus 5392 Gelre Ziekenhuizen, John F. Kennedylaan 32 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn voor de verhuur van bedrijfsruimte met een omvang van circa 350 m2 bvo in het gebouw op de locatie kadastraal bekend gemeente Hoog Soeren, sectie R, nummer 4930 en 4931, aan Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands B.V. te Rijswijk tegen een kale huurprijs van € 34.294,23 per jaar (prijspeil 1 januari 2022), inclusief btw, compensatie en parkeerplaatsen, ingaande per 1 maart 2023 voor een periode van 3 jaar en 3 maanden, derhalve tot 31 mei 2026 en daarna voort te zetten met een periode van telkens 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden, de huurprijs jaarlijks per 1 januari en met ingang van 1 januari 2023 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex;
  2. op grond van artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken te besluiten dat geen goedkeuring nodig is voor de verhuur van 44 m2 bedrijfsruimte op de locatie Willem Tellstraat 17 te Epe.