Vergadering van 31 oktober 2023

Casus 2140 Sint Jacob, loc. Hof van Jacob te Haarlem 
Casus 4012 Novadic-Kentron, 2A-34C te Den Bosch
Casus 4901 Gelre Ziekenhuizen, verhuur ruimte te Apeldoorn aan GGNet
Casus 5160 Van Neynselgroep, loc. verkoop voormalig kantoorgebouw Eemweg 2-4 te Den Bosch
Casus 5214, ’s-Heeren Loo, verkoop locatie Prins Bernhardstraat 4 te Hillegom
Casus 5249 De Hartekamp Groep, loc. Bolwerkse Poort 18-21-23/73-75/14-16 Calypso 18-20-22 te Nieuw Vennep
Casus 5335 Thebe, loc. Vestkant 2 te Klundert
Casus 5402 Stichting Spaarne Gasthuis verhuur bedrijfsruimte Boerhaavelaan 32b te Haarlem
Casus 5410 De Wever, verkoop voormalig wasserijterrein te Tilburg       
Casus 5450 Abrona, loc. Hezer Enghweg 26 te Den Dolder
Casus 5451 Abrona, loc. Chr. Huygenslaan 94 te Soesterberg
Casus 5478 Carinova, overdracht van percelen grond te Deventer 
Casus 5494 Revalidatiecentrum Roessingh, verhuur gedeelte kantoorpand Roessinghsbleekweg 33b te Enschede

Casus 2140 Sint Jacob, loc. Hof van Jacob te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    het besluit van het College sanering d.d. 30 augustus 2022, kenmerk WK/ctw/2022/480, met betrekking tot de verkoop van percelen grond door Stichting Sint Jacob te Haarlem aan Zenzo Haarlem B.V. te Houten, in te trekken;
2.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Jacob, gevestigd te Haarlem, voor de verkoop van percelen grond aan Zenzo Haarlem B.V te Houten voor een prijs van € 4.500.000,- k.k., hetgeen betreft de volgende percelen grond, plaatselijk niet nader aangeduid, allen kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie Q: 
    het perceel grond met kadastraal nummer 2914, groot 1 m2;
    een gedeelte van het perceel grond met kadastraal nummer 2915, groot 1176 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2916, groot 711 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2917, groot 385 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2918, groot 8 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2920, groot 598 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2922, groot 63 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2925, groot 465 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2926, groot 1.443 m2;
    een gedeelte van het perceel grond met kadastraal nummer 2928, groot 1795 m2;
    gedeelten van het perceel grond met kadastraal nummer 2929, groot 8668 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2930, groot 474 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2931, groot 20 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 2933, groot 45 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 3052, groot 331 m2;
    het perceel grond met kadastraal nummer 3053, groot 19 m2;
    een gedeelte van het perceel grond met kadastraal nummer 3054, groot 5756 m2; en
    het perceel grond met kadastraal nummer 3055, groot 12 m2;
waarbij de oppervlakten van voornoemde percelen voor zover het gaat om delen van percelen nog niet zijn vastgesteld;
3.    dat geen goedkeuring nodig is op grond van artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken voor de te vestigen erfdienstbaarheden inzake het verlenen van toegang tot het verkochte.

Casus 4012 Novadic-Kentron, 2A-34C te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Novadic-Kentron te Vught voor de verhuur van 146 m2 vvo bedrijfsruimte gelegen aan de Rompertsebaan 12 te ’s Hertogenbosch, onderdeel van het perceel kadastraal bekend: gemeente ’s Hertogenbosch, sectie L, nummer 499, tegen een jaarhuur van € 20.821,- exclusief servicekosten en btw, jaarlijks per 1 januari en met ingang van 1 januari 2024 te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een huurperiode vanaf 1 augustus 2023 tot en met 14 september 2030 en vervolgens behoudens opzegging te verlengen met 1 jaar en daarna telkenmale met 1 jaar voor onbepaalde tijd aan CvTB te Den Bosch.

Casus 4901 Gelre Ziekenhuizen, verhuur ruimte te Apeldoorn aan GGNet

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gelre Ziekenhuizen, gevestigd te Apeldoorn, voor de verhuring van circa 6294 m2 bvo van de locatie plaatselijk bekend Albert Schweitzerlaan 31 te Apeldoorn, voor zover dit het deel betreft dat bekend is als het Regionaal Geestelijk Gezondheidscentrum, aan Stichting GGNet, gevestigd te Warnsveld, tegen een aanvangshuurprijs van € 893.569,- per jaar, de huurperiode ingegaan op 1 maart 2020 met een looptijd van 20 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 5 jaren, behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2021 met 2% te indexeren.

Casus 5160 Van Neynselgroep, loc. verkoop voormalig kantoorgebouw Eemweg 2-4 te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Van Neynselstichting te Den Bosch voor de verkoop van het perceel grond met daarop aanwezige opstallen gelegen aan de Eemweg 2-4 te ‘s-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente Den Bosch, sectie D, nummer 2026 (ged.), groot circa 1738 m2, aan Stichting BrabantWonen te Oss, tegen een prijs van € 860.000,- k.k.

Casus 5214, ’s-Heeren Loo, verkoop locatie Prins Bernhardstraat 4 te Hillegom

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, gevestigd te Amersfoort, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Prins Bernhardstraat 4 te Hillegom, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie B, nummers 4966 en 4967, groot 183 vierkante meter, aan M.H. te H. en I.B. te W., tegen een prijs van € 480.000,- k.k.

Casus 5249 De Hartekamp Groep, loc. Bolwerkse Poort 18-21-23/73-75/14-16 Calypso 18-20-22 te Nieuw Vennep

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop aan de heer M.B. te N. en mevrouw C.B. te H. van het appartementsrecht waaronder wordt begrepen de woning met balkon en tuin gelegen op de begane grond en verdere aanhorigheden onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement plaatselijk bekend Calypso 18 te Nieuw- Vennep, kadastraal bekend Gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2619 A-1, uitmakende het 1/3 aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf en grond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend: gemeente Haarlemmermeer, sectie AE no. 2575, tegen een bedrag van € 338.000,- k.k.;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop aan de heer A.Z. te H. van het appartementsrecht waaronder wordt begrepen het uitsluitend gebruik van de woning op eerste verdieping met balkon en afzonderlijke bijbehorende berging op de begane grond gelegen aan de Calypso 20 te Nieuw- Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2619 A-2, uitmakende het 1/3 aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf en grond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend: gemeente Haarlemmermeer, sectie AE no. 2575, tegen een bedrag van € 300.000,- k.k.

Casus 5335 Thebe, loc. Vestkant 2 te Klundert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Thebe Zorg Thuis bv, te Tilburg voor de verkoop van een wijkgebouw met ondergrond aan de Vestkant 2 te Klundert, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie H, nummer 4018, geheel groot 832 m2, aan de heer J.S. te K., tegen een prijs van € 355.000,- k.k.

Casus 5402 Stichting Spaarne Gasthuis verhuur bedrijfsruimte Boerhaavelaan 32b te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Spaarne Gasthuis voor de verhuur van de bedrijfsruimte (1026 m2 vvo), te gebruiken als kinderdagverblijf, gelegen op de tweede verdieping van het gebouw aan de Boerhaavelaan 32 te Haarlem, ingaande 1 maart 2025 tot 1 maart 2030 met verlengperioden van telkenmale 5 jaar, jaarlijks te indexeren volgens het CPI reeks alle huishoudens (2015=100), voor het eerst op 1 maart 2024 (waarbij de indexering op 1 maart 2024 en 1 maart 2025 gemaximeerd is op 5%) aan Partou B.V. te Vianen tegen een jaarlijkse huurprijs van € 169.290,- vrij van btw;
  2. Ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de nog tot 1 maart 2025 lopende huurovereenkomst van 1 maart 2015 (met bijbehorend addendum van 22 mei 2018) tussen Stichting Spaarne Gasthuis en Partou Holding B.V. voor de verhuur van bedrijfsruimte (1022 m2 vvo) gelegen op de tweede verdieping in het gebouw aan de Boerhaavelaan 32 te Haarlem tegen een aanvangshuurprijs van € 107.310,- vrij van btw, met jaarlijkse indexering.  

Casus 5410 De Wever, verkoop voormalig wasserijterrein te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Wever, gevestigd te Tilburg voor de verkoop van de percelen bouwrijpe grond in het plangebied Spinaker gelegen aan de Piushaven te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie X, nummers 2260 (ged.) en 2261 (ged.) en 2245, gezamenlijk groot circa 10.365 m2 zoals aangegeven in de situatietekening van 6 februari 2023 die als bijlage bij de overeenkomst is gehecht, alsmede de appartementsrechten rechtgevend op de aandelen in het te realiseren gebouw te Tilburg waarvan de in de splitsing betrokken grond plaatselijk bekend is als Spinaker, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie X, nummer 2260 (ged.) en 2261 (ged.) groot 4332 m2 met bijbehorende grond, die de bevoegdheid omvat(ten) tot het uitsluitende gebruik van de privégedeelten bestemd tot woningen respectievelijk bestemd tot parkeren aangeduid met de indexnummer(s) 1 en 3 in de hoofdsplitsing uitgezonderd een drietal parkeerplaatsen uit de ondersplitsing stallingsgarage met appartementen-indexnummers 139, 140 en 141 aan Heijmans Vastgoed B.V., gevestigd te Rosmalen tegen een prijs van in totaal € 4.403.457,- excl. btw , waarbij het deel van de koopprijs, groot € 2.700.000, excl. btw (prijspeil 1 juli 2019), dat betrekking heeft op de locatie De Wever te vermeerderen met de CPI-index alle huishoudens vanaf 1 juli 2019 tot het moment van juridische levering.
  2. dat in het geval op grond van artikel 14 van de koopovereenkomst van 20 september 2023 er een wijziging optreedt in de transactie, de zorginstelling de aangepaste transactie ter goedkeuring aan het College sanering voorlegt.

Casus 5450 Abrona, loc. Hezer Enghweg 26 te Den Dolder

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide, voor de verkoop van het woonhuis met grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Hezer Enghweg 26 te Den Dolder, kadastraal bekend Gemeente Zeist, sectie K, nummer 2208 , groot 1 are 70 centiare tegen een bedrag van € 350.000,-- k.k. aan de heer P.L. en mevrouw R.L. te S.

Casus 5451 Abrona, loc. Chr. Huygenslaan 94 te Soesterberg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide, voor de verkoop van het woonhuis met grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen aan Christiaan Huygenslaan 94 te Soesterberg, kadastraal bekend Gemeente Soest, sectie E, nummer 2960 , groot 1 are 32 centiare tegen een bedrag van € 326.551,-k.k. aan mevrouw D.B. te U.

Casus 5478 Carinova, overdracht van percelen grond te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Stichting Carinova Woonzorg, gevestigd te Deventer, van de verkoop van twee percelen grond plaatselijk bekend Gerard van Swietenstraat te Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie F, nummer 4007, groot 3260 m2, en sectie F, nummer 1918, groot 150 m2, aan Nijhuis Bouw B.V., gevestigd te Rijssen.

Casus 5494 Revalidatiecentrum Roessingh, verhuur gedeelte kantoorpand Roessinghsbleekweg 33b te Enschede

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Revalidatiecentrum Roessingh, gevestigd te Enschede, voor de verhuur van bedrijfsruimte plaatselijk bekend Roessinghsbleekweg 33b te Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie B, nummer 6089 (deels) groot circa 168 m2 bvo aan Stichting Orthopedische en Sportmedische Klinieken Oost Nederland, gevestigd te Hengelo, tegen een huurprijs van € 22.680,- per jaar, de huurperiode in te gaan op 1 januari 2024 voor een periode van 7 jaar tot en met 31 december 2030, aansluitend voort te zetten voor een periode van 3 jaar en vervolgens voort te zetten voor perioden van 2 jaar, behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2025, te indexeren volgens de CPI alle huishoudens.