Vergadering van 5 september 2023

Casus 5238 ZINN, Helper Brink 61 (nummer 112) te Groningen
Casus 5309 Mondriaan, verhuur zwembad op terrein John. F. Kennedylaan 301 te Heerlen
Casus 5362 GGNet, erfpacht terrein te Warnsveld
Casus 5438 ’s Heeren Loo, verkoop bloot eigendom perceel grond Horsterweg 254-256 te Ermelo

Casus 5238 ZINN, Helper Brink 61 (nummer 112) te Groningen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZINN, gevestigd te Haren, voor de verkoop van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement plaatselijk bekend Helper Brink 61-112, te Groningen, kadastraal bekend gemeente Helpman, sectie M, nummer 7045 A-117, uitmakende het 1/1200 aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf, en grond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Helpman, sectie M nummer 6634 groot 46 are en 30 centiare tegen een prijs van € 115.000,- k.k. aan de heer J.B. en mevrouw R.P. te O.

Casus 5309 Mondriaan, verhuur zwembad op terrein John. F. Kennedylaan 301 te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mondriaan te Heerlen voor de verhuur van bedrijfsruimte, zijnde een zwembad gelegen aan de Kloosterkensweg 14 te Heerlen, groot circa 887 m2, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie H, nummer 3801, ingaande 1 april 2023 tot en met 31 maart 2033, met de mogelijkheid van verlenging van telkens 5 jaar, de huurprijs te indexeren met de Nza-index (indexcijfer kapitaallasten), voor het eerst op 1 januari 2024, tegen een huurprijs van € 300.000,- per jaar aan Zwemschool van Tongeren B.V. te Heerlen.

Casus 5362 GGNet, erfpacht terrein te Warnsveld

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet gevestigd te Warnsveld, voor de vestiging van een recht van erfpacht en een afhankelijk recht van opstal voor een periode van minimaal 15 jaar, voor de grond plaatselijk bekend als Groot Graffel te Warnsveld, kadastraal bekend gemeente Warnsveld, sectie K, nummer 828 (gedeeltelijk), groot circa 3036 m2, aan Stichting Tactus Verslavingszorg, gevestigd te Deventer, tegen een jaarlijkse canon van € 10.800,-, het bedrag jaarlijks te indexeren overeenkomstig de prijsindex voor alle huishoudens afgeleid (2015=100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst op 1 januari 2024;
  2. dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van overpad ten laste van het bij Stichting GGNet in eigendom blijvende terrein (dienend erf) om te komen van en te gaan naar het terrein dat in erfpacht wordt gegeven (heersend erf).

Casus 5438 ’s Heeren Loo, verkoop bloot eigendom perceel grond Horsterweg 254-256 te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van een het perceel grond aan de Horsterweg 254 en 256 te 3853 JJ Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6535, groot ca. 17a 35ca, welk perceel is belast met een recht van opstal ten behoeve van de koper en een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander Infra N.V gevestigd te Arnhem,tegen een prijs van € 149.999,- k.k. aan Stichting UWoon te Harderwijk.