Meld een voornemen tot vervreemding

Is een zorginstelling van plan om een onroerende zaak te vervreemden? Dan is het goed om te weten dat zorginstellingen verplicht zijn om het voornemen hiertoe eerst te melden bij het College sanering zorginstellingen. Het betreft zorginstellingen die zorg verlenen volgens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, met verblijf. De meldingsplicht geldt ook voor vervreemdingen waarvoor in het verleden nog geen goedkeuring door het College sanering is gegeven.

Het College sanering ziet toe op een vervreemdingsproces dat leidt tot een overeenkomst tot verkoop danwel verhuur van onroerende zaken of de vestiging van beperkte rechten daarop. Het doel hiervan is dat het College waakt over een marktconforme opbrengst en transparant verkoopproces. Dit is een wettelijke taak van het College sanering op grond van artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Gezien deze wettelijke taak moet iedere beoogde vervreemding worden gemeld, ook kleinschalige vervreemdingen.

Niet alle zorginstellingen melden een vervreemding, waardoor het College alleen achteraf kan oordelen over de transactie. Het College komt zo niet aan zijn toeziende taak toe. Daarom roept het College sanering alle zorginstellingen op de wettelijke meldingsplicht na te leven.

Wanneer meldt u

Het melden moet gebeuren voordat u handelingen in de richting van de vervreemding verricht én voordat u een overeenkomst aangaat. Het woord ‘voornemen’ geeft namelijk aan dat de rechtshandeling nog niet is verricht. Het betekent dat het proces in het beginstadium van voorbereiding is.

Wat gebeurt er met uw melding

Het College sanering neemt een besluit over uw melding. Is voor de beoogde transactie een goedkeuring noodzakelijk? Zo ja, dan heeft u een goedkeuring van het College nodig voordat u daadwerkelijk een aanvang maakt met het vervreemdingsproces. Zo nee, dan kunt u de transactie sluiten zonder toezicht door het College sanering.

Ook vervreemdingen waarvoor in het verleden nog geen goedkeuring door het College is gegeven, moeten alsnog gemeld worden. Dit is nodig met het oog op de overeenkomsten die zijn aangegaan. Het College beoordeelt deze overeenkomsten op het doorlopen van een transparant proces en een marktconforme opbrengst. Naar aanleiding daarvan besluit het College over het al dan niet inroepen van de vernietigbaarheid van de overeenkomst.

Voorbeelden

Zorginstelling X constateert dat er in het verleden door een vorig bestuur diverse huurovereenkomsten zijn gesloten die niet bij het College zijn gemeld. Dit betreffen zowel grootschalige als kleinschalige verhuringen. Hiervoor geldt dat elke gesloten overeenkomst door de zorginstelling alsnog moet worden gemeld bij het College.

Zorginstelling Y heeft een voornemen tot verkoop van gebouwen en percelen. Alvorens dit bij het College te melden gaat de instelling alvast aan de gang met het verrichten van handelingen voor het verkoop/verhuurproces en sluit vervolgens hiervoor een overeenkomst met een marktpartij. Dit is uitdrukkelijk niet toegestaan! Het voornemen tot de beoogde vervreemding dient eerst bij het College te worden gemeld voordat er handelingen voor de verkoop worden verricht. Het College wijst na de melding een gemachtigde aan die het vervreemdingsproces zal gaan begeleiden. Hierdoor kan vooraf een goede beoordeling van de transactie plaatsvinden.

Controle door de notaris

Ingeval van verkoop heeft de notaris bij de levering de verplichting om te controleren of de leveringsakte in overeenstemming is met de goedkeuringsbeschikking van het CSZ. Indien dat niet het geval is kan de levering niet plaatsvinden. De notaris moet dit melden bij het CSZ. Het CSZ zal vervolgens besluiten over het al dan niet inroepen van de vernietigbaarheid van de overeenkomst.

Zo doet u een melding

Lees hoe u een melding bij het College doet.

Indien u vragen heeft over de procedure, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College.